زمین

زمین فروشی

واقع در کوچه وثوق_ زمین به مساحت: 120 _ دارای...Read More→

420،000،000 تومان

زمین فروشی

واقع در بر دوم سپیدکنار_ زمین به مساحت: 700 متر...Read More→

490،000،000 تومان

زمین فروشی

واقع در بر دوم سپیدکنار_ زمین به مساحت: 350 متر...Read More→

245،000،000 تومان

زمین فروشی

واقع در خیابان پاسداران_ بر اول سمت دریا_ زمین به...Read More→

1،500،000،000 تومان

زمین فروشی

واقع در پیل علی باغ_ زمین به مساحت: 200 متر_...Read More→

50،000،000 تومان

زمین فروشی

واقع در کلیور_پشت زمین ورزشی_ زمین به مساحت: 262 متر...Read More→

170،000،000 تومان